Rehabilitacja

manu

dorehabilitacji.pl porady z fizjoterapii

A A A
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Prewencja rentowa ZUS

1. Kierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS

 

Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS - do druku

 

Wniosek o rehabilitację leczniczą może być również sporządzony na dowolnym formularzu i powinien zawierać:
- imię i nazwisko chorego,
- PESEL,
- adres zamieszkania i numer telefonu,
- rozpoznanie medyczne w języku polskim
- oraz opinię czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy.

Podstawa prawna

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje zadania w zakresie prewencji rentowej, w tym dotyczące rehabilitacji leczniczej na podstawie:

 

Art. 69 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 października 2001 w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne

 

Główne założenia programu rehabilitacji leczniczej  w ramach prewencji rentowej ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1996 r. realizuje program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Rehabilitacja prowadzona jest w ośrodkach rehabilitacyjnych współpracujących z ZUS i polega na kompleksowym oddziaływaniu procedurami diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnymi i psychologicznymi, połączonym z edukacją zdrowotną.

 

 

 
 
 

Cele rehabilitacji to przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w następstwie choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. W realizacji programu priorytetem jest jak najwcześniejsze skierowanie osoby ubezpieczonej do ośrodka rehabilitacyjnego, ponieważ im wcześniej rozpoczęta zostanie rehabilitacja, tym lepsze efekty można uzyskać.

Do kogo skierowana jest rehabilitacja lecznicza?

Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej skierowany jest do osób:

Jak uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą?

Podstawą skierowania ubezpieczonego lub rencisty do ośrodka rehabilitacyjnego jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej lekarz orzecznik ZUS może wydać:

- wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie, a osoba, której ten wniosek dotyczy, składa go w dowolnej jednostce ZUS.

- jeżeli lekarz orzecznik ZUS wyda orzeczenie o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, osoba zainteresowana otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego.

 

ZADBAJ O ZDROWIE SWOJEGO PACJENTA i skieruj na bezpłatną, łatwo dostępną rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS

 

Formy i profile rehabilitacji.

ZUS kieruje na rehabilitację leczniczą w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym w następujących grupach schorzeń:

 • w systemie stacjonarnym:

 • w systemie ambulatoryjnym:

  • narząd ruchu,

  • układ krążenia, w tym monitorowany telemedycznie.

 

Kto pokrywa koszty rehabilitacji?

Pełny koszt rehabilitacji uwzględniający w szczególności koszty leczenia, zakwaterowania i żywienia pokrywa ZUS. ZUS refunduje również koszty dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca zamieszkania i z powrotem - do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

Co obejmuje program rehabilitacji leczniczej?

Kompleksowa rehabilitacja lecznicza prowadzona jest na podstawie indywidualnie ustalonego programu ukierunkowanego na leczenie schorzenia będącego przyczyną skierowania na rehabilitację oraz na schorzenia współistniejące. Program uwzględnia w szczególności:

           pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji,
 • wcześniejszego przywrócenia zdolności do pracy,

 • zaistnienia innych przyczyn leżących po stronie osoby skierowanej na rehabilitację.

 • różne formy rehabilitacji fizycznej, tj. kinezyterapię indywidualną, zbiorową i ćwiczenia w wodzie oraz zabiegi fizykoterapeutyczne z zakresu ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym wielkiej i niskiej częstotliwości, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii, masażu klasycznego i wibracyjnego,

 • rehabilitację psychologiczną, w tym między innymi psychoedukację i treningi relaksacyjne,

 • edukację zdrowotną ukierunkowaną na przekazanie informacji w zakresie:
  - nauki zasad prawidłowego żywienia,
  - znajomości czynników ryzyka w chorobach cywilizacyjnych,
  - podstawowej wiedzy o procesie chorobowym uwzględniającej profil schorzenia,
  - znajomości czynników zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy,
  - podstawowych informacji o prawach i obowiązkach pracodawcy oraz pracownika,
  - udzielania instruktażu odnośnie kontynuacji rehabilitacji w warunkach domowych po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego.

   
 
 

Czas trwania rehabilitacji leczniczej.

Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym trwa 24 dni, przy czym czas jej trwania może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody ZUS, w przypadku:

Ośrodki współpracujące z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

ZUS nie posiada własnych ośrodków rehabilitacyjnych i prowadzi rehabilitację leczniczą na podstawie umów zawieranych z krajowymi ośrodkami rehabilitacyjnymi, spełniającymi określone przez Zakład wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne. Ośrodki wybierane są wdrodze konkursu ofert ogłaszanego przez Zakład na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 131, poz. 1457).

 

 • Lokalizacja ośrodków rehabilitacyjnych współpracujących z ZUS w 2017 roku

 • Wykaz ośrodków współpracujących z ZUS w 2017 roku

 • na wniosek lekarza prowadzącego leczenie, przy czym wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej może być sporządzony na dowolnym formularzu (wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS),

 • podczas kontroli zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy,

 • przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego,

 • podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych.

 • ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy,

 • uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego,

 • pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy rokujących jednocześnie odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji.

 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz. U. Nr 131, poz. 1457)

 • art. 69 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121 z późn. zm.)

 

 

 {jcomments on}